21. Yüzyıl ve Kapitalist-Emperyalizm

.
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
ÖNSÖZ 8

BÖLÜM I
KAPİTALİST DÜNYA EKONOMİSİNİN KARAKTERİ 13
Emperyalizm, Aynı Zamanda
Kapitalizmin Uluslararası Örgütlenmesidir 27
Emperyalist Egemenlik ve Emperyalist İdeoloji 37
Tekelci Egemenlik ve Medya 48
– Reklâm Ajansları ve Medya 59
– Kitlesel Tüketim ve Reklâmcılık 65
– Reklâm ve İdeoloji 73
Bir Özet: İşler Nasıl İşliyor? 88
Pazar Ekonomisinden Pazar Hakimiyetine,
Üretici Emekçiden, Tüketici İnsana 96
Tekelci Egemenlik 103
– Kapitalizm ve Tekel 103
– Özel Bir Meta, Silâh ve Tekelci Kapitalizm 108
– Tekelci Egemenlik: Birkaç Şirket Her Şeydir,
– Milyonlarcası Hiçbir Şey 137
Dünyanın Toprak ve Pazar Olarak Paylaşımı 159
Kapitalizm Tefecilikle Başlamıştır, Tefecilikle Bitecektir 191
Sermayenin Uluslararasılaşması 257
– Sermayenin Uluslararasılaşması ve Kapitalist Sömürü 273
– Bölüm İçi Ek 1: Motorola ve Uluslararası Üretim 283
– Sermayenin Uluslararasılaşması ve Yeni İşbölümü 300
– Bölüm İçi Ek 2: Yeni Teknolojiler ve Tekelci Rekabet 311
– Sermayenin Uluslararasılaşması ve Tekelci Egemenlik 321
– Bölüm İçi Ek 3: Otomobil Üretimi 328
– Bölüm İçi Ek 4: Boeing 777 Üretimi ve Çin 346
İletişim Teknolojisi 361
– Okuma Parçası 1: Mikro-mühendislik Makro-değişimler:
– Elektronik ve Enformasyon 381
– Okuma Parçası 2: Enformasyon Teknolojisi Devriminin
– Modelleri, Aktörleri ve Mekânları 495
Özel Mülkiyet, İnsana Karşı Kapitalizmin Sınırları
Küreselleşme 404
– Küreselleşme ve Ulus Devlet 410
– Ulus devlet ve Uluslararası Sermaye 417
– “Açık Toplum” ve Paranın Egemenliği 427
– Modern Ortaçağ ya da Yarının Alacakaranlığı 432

BÖLÜM II
KAPİTALİST-EMPERYALİZM ve İŞÇİ SINIFI 441
Sorunun Ortaya Konulması ve Bilim Üzerine 443
Sermayenin Toplumsal ve Özel Karakteri 455
Teknolojinin Örgütlenmesi Taraflıdır 464
Modern Kapitalizm ve İşçi Sınıfı 488
– Sınıf Tanımı Üzerine 490
– Üretimin Toplumsallaşması ve İşçi Sınıfı 497
– Hizmet Söktörü ve İşçi Sınıfı 512
Sermayenin Uluslararasılaşması ve Uluslararası İşbölümü 527
İşçi Sınıfının Toplumsal ve Tarihsel Misyonu 540
– İşçi Sınıfı Sayısal Olarak Azalıyor mu? 540
– İşçi Sınıfının Farklı Kesimleri,
– Mücadelenin Avantajları Olabilir 550
İşçi Sınıfının Tarihsel Misyonu Sorunu 555
– İdeolojik Mücadelenin Artan Önemi Üzerine 563
KAYNAKÇA 574
DİZİN 576